WAŻNA INFORMACJA - strona korzysta z plików Cookie
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania prezentowanej zawartości do potrzeb odwiedzających. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego komputera.

Akademia Polskiej siatkówki

  
Dane do logowania
Założenia systemu kształcenia i weryfikacji przygotowania zawodowego trenerów


I. Założenia systemu kształcenia i weryfikacji przygotowania zawodowego trenerów PZPS

1. Celem przedsięwzięcia o nazwie „System weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień trenerskich PZPS” jest opracowanie procedury nadawania uprawnień zawodowych osobom planującym podjęcie działalności w zakresie samodzielnego prowadzenia i szkolenia zespołów piłki siatkowej uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

2. Bezpośrednim zadaniem projektu jest systemowe usunięcie jednego z głównych mankamentów polskiej siatkówki, jakim jest brak jednolitego pod względem metodycznym systemu kształcenia trenerów, a związku z tym brak unifikacji szkolenia zawodników w klubach.

3. Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie poprzez następujące działania:
 • opracowanie systemu weryfikacji kształcenia zawodowego trenerów PZPS,
 • utworzenie strony e-learningu,
 • opracowanie wiedzy ogólnej na stronę e-learningu,
 • opracowanie wiedzy specjalistycznej - treści szkoleniowe na platformę, zestawy pytań i odpowiedzi do e-learningu i egzaminu,
 • umocowanie na stronie e-learningowej treści szkoleniowych, organizacja strony,
 • utworzenie procedury przeprowadzania egzaminów,
 • opracowanie i przeprowadzenie konferencji dla AWF-ów i innych podmiotów kształcących trenerów - promocja Projektu,
 • przejęcie (skopiowanie) z MSiT bazy danych trenerów i instruktorów piłki siatkowej,
 • uporządkowanie i aktualizacja bazy danych trenerów i instruktorów piłki siatkowej,
 • uaktualnianie wiedzy na stronie e-learningu,
 • ewidencja trenerów, wydawanie dyplomów na podstawie zdanych egzaminów, działania administracyjne,
 • zakup komputerów do przeprowadzania egzaminów,

Wszystkie te działania zgodne są ze Statutem PZPS.

4. Proponujemy ustanowienie w ramach PZPS jednego tytułu zawodowego - „Trener piłki siatkowej”.

5. Uprawnienia trenerskie przyznane będą tym wszystkim osobom, które spełniają wymogi nowego Art. 25 ustawy „deregulacyjnej”, a w szczególności pkt. 3 w/w artykułu:
„Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
4) nie była karana za przestępstwa, o których mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.39).” i które pozytywnie zdadzą egzamin zawodowy PZPS.

6. Otrzymanie tytułu zawodowego „Trenera piłki siatkowej” będzie równoznaczne z otrzymaniem rocznej licencji na prowadzenie zespołu w ramach rozgrywek PZPS.

7. Wszystkie tytuły uzyskane przez trenerów (kl. II, I i M) przed 23 sierpnia 2013r., a także tytuły uzyskane po zakończeniu kursów, które rozpoczęły się przed tą datą, będą honorowane przez PZPS.

8. Instruktorzy piłki siatkowej którzy otrzymali tytuł przed 23 sierpnia 2013 r. oraz tytuły uzyskane po zakończeniu kursów, które rozpoczęły się przed tą datą, powinni podwyższyć swoje kwalifikacje do tytułu „Trenera piłki siatkowej” w ciągu 5 lat od wejścia w życie Regulaminu. Otrzymają go po zdaniu egzaminu zawodowego wraz z roczną licencją na prowadzenie zespołu w ramach rozgrywek PZPS.

9. Instruktorzy planujący podjęcie pracy poza granicami kraju, otrzymają tytuł trenera piłki siatkowej po zdaniu egzaminu zawodowego PZPS. Tytuł ten upoważniał będzie do samodzielnego prowadzenia zajęć trenerskich poza granicami PL.

II. Usytuowanie tytułu „Trenera piłki siatkowej” w proponowanym 4-stopniowym podziale kwalifikacji trenerskich na potrzeby europejskich i polskich ram kwalifikacji.

1. W przypadku przyjęcia w polskim sporcie 4-stopniowego podziału kwalifikacji trenerskich na potrzeby Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, proponujemy wpisanie tytułu zawodowego „Trenera piłki siatkowej” wg. następującego schematu:2. Proponujemy pozostawienie tytułów Trenera I klasy i Trenera klasy mistrzowskiej.

3. PZPS będzie uznawał tytuły trenera I klasy i klasy mistrzowskiej po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego odpowiedni kurs. PZPS zastrzega sobie prawo do oceny programu w/w kursów. PZPS nie przewiduje organizowania i prowadzenia takich kursów. Zasady uczestnictwa trenerów w kursach kl. I i M zostaną określone w osobnym dokumencie.

4. W przypadku przyjęcia jednego tytułu zawodowego - „Trener piłki siatkowej”, osoby posiadające tytuł „Instruktora sportu z piłki siatkowej” będą miały takie same prawa do prowadzenia zespołów w ramach systemu rozgrywek PZPS jak pozostali trenerzy, przez okres 5 lat. W tym okresie powinni podnieść swoje kwalifikacje do tytułu „Trenera piłki siatkowej”.

5. Proponujemy ustanowienie tytułu „Zasłużony trener PZPS”. Tytuł ten przyznawany byłby w drodze uchwały Zarządu wybitnym trenerom za osiągnięcia sportowe. Otrzymanie takiego tytułu nie wiązałoby się z żadnymi przywilejami finansowymi. Regulamin przyznawania takiego tytułu zostanie określony po przyjęciu przez Zarząd.

III. Program kształcenia „Trenera piłki siatkowej”.

1. Konsekwencją ustanowienia jednego tytułu zawodowego „Trenera piłki siatkowej” będzie połączenie „Programu kształcenia instruktora sportu z piłki siatkowej” i „Programu kształcenia na stopień trenera II klasy z piłki siatkowej” w jednolity: „Program kształcenia Trenera piłki siatkowej”.

2. Wg „Programu kształcenia trenera piłki siatkowej” przewidujemy przygotowywanie adeptów na trenerów do egzaminu zawodowego PZPS.

3. Jednolity „Program kształcenia trenera piłki siatkowej” i „Program szkolenia siatkarza” będą stanowiły podstawę do określenia zakresu wiedzy i opracowania pytań/odpowiedzi egzaminacyjnych.

IV. Struktura przyszłego egzaminu na stopień trenera PZPS.

1. Egzamin w postaci testu: zostanie określona ilość pytań i odpowiedzi oraz zakres wiedzy do każdego z nich. Konkretyzowanie pytań nastąpi po przeprowadzeniu scalenia programów kształcenia trenera i instruktora w jednolity „Program kształcenia trenera piłki siatkowej”.

2. Egzamin przeprowadzony będzie w postaci elektronicznej (ale nie przez Internet).

3. Dyplom po zdaniu egzaminu zawodowego na stopień „Trenera piłki siatkowej” i aktualna licencja będą jedynymi dokumentami uprawniającymi do prowadzenia zespołu w rozgrywkach organizowanych przez PZPS.

4. Sposób zdobycia odpowiedniej wiedzy ogólnej i specjalistycznej przygotowującej do egzaminu będzie dowolny.

5. Odbycie szkolenia (kursu) nie będzie warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

6. Każdy będzie mógł uczestniczyć w kursach organizowanych przez różne podmioty zajmujące się kształceniem lub przystępować do egzaminu przygotowując się samodzielnie.

V. Utworzenie i działanie strony e-learningowej.

1. Utworzenie i obsługa strony e-learningowej.

2. Umieszczenie całego materiału egzaminacyjnego na tej stronie.

3. Projektowana zasada funkcjonowania e-learningu:

a. Kandydat na trenera kupuje kod dostępu do strony e-learningowej na określony czas,
b. Opłata zawiera w sobie koszt egzaminu,
c. Będzie istniała możliwość dokupienia dodatkowego czasu na uczenie się,
d. Kandydat może wybrać termin egzaminu, który jest ustalany przez PZPS. Termin ten nie może być dalszy niż np. 2 lata od momentu rozpoczęcia uczenia (pierwszego logowania się do strony),
e. Termin i miejsce następnego egzaminu będą określane i publikowane z należytym wyprzedzeniem, na stronie e-learningowej, Akademii Polskiej Siatkówki i stronie PZPS.

VI. Konferencja przedstawiająca propozycje kształcenia i przygotowania zawodowego trenerów PZPS dla podmiotów zajmujących się kształceniem (AWF-y, uczelnie, firmy prywatne).

1. Doprowadzenie do spotkania z rektorami AWF-ów (lub ich przedstawicielami) oraz innymi podmiotami, które chcą zajmować się kształceniem trenerów. Przedstawić nasze propozycje dotyczące kształcenia i weryfikacji przygotowania zawodowego trenerów PZPS tj.:
a. Określenie jedynego tytułu zawodowego w PZPS - „Trener piłki siatkowej” na potrzeby Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji,
b. Przedstawienie formy i treści egzaminu zawodowego „Trenera piłki siatkowej”,
c. Pokazanie znaczenia jakie pokłada Związek w kształceniu trenerów na uczelniach sportowych, najlepiej przygotowanych do tego typu pracy. Dotyczy to przede wszystkim części ogólnej i praktycznej kształcenia,
d. Przedstawienie jednolitego „Programu kształcenia trenera piłki siatkowej” i jego znaczenia w unifikacji kształcenia trenerów PZPS.

2. Konferencja taka powinna się odbyć jak najszybciej. Bardzo pożądana obecność mediów.

VII. Przejęcie bazy danych osobowych trenerów i instruktorów z COS.

1. Przejąć prowadzoną przez MSiT bazę danych osobowych wszystkich trenerów i instruktorów piłki siatkowej.

2. Utworzyć zintegrowaną z „Ogólnopolskim systemem ewidencji klubów i zawodników” bazę trenerów i instruktorów piłki siatkowej zmieniając nazwę na: „Ogólnopolski system ewidencji klubów, trenerów i zawodników”.

3. Aktualizować dane personalne, weryfikując wcześniej wydane dyplomy (przed założeniem bazy w COS). Teoretycznie, starsze dokumenty powinny być w archiwum PZPS.

4. Określić wzór dyplomu „Trenera piłki siatkowej”.

5. W chwili kompleksowej cyfryzacji PZPS wprowadzić dane trenerów do systemu.

VIII. Skład zespołu powołanego do opracowania systemu kształcenia i weryfikacji przygotowania zawodowego trenerów PZPS. (7 osób)

1. Trenerzy którzy uczestniczyli w opracowaniu „Programu szkolenia siatkarza” - K. Felczak, W. Kasza, Z. Krzyżanowski, S. Majkowski, A. Świderek
2. Pracownicy naukowi AWF - W. Kasza, E. Superlak, W. Szczucki
3. Trenerzy pracujący w ramach projektów APS i SOS - K. Felczak, Z. Krzyżanowski, W. Kasza, A. Świderek
4. Pracownicy PZPS odpowiedzialni m. in. za szkolenie - Z. Krzyżanowski, S. Majkowski, A. Świderek

IX. Określenie ram czasowych.

Realizacja projektu - do 31grudnia 2014 r.


Motto:

• 70% wiedzy trenerskiej pochodzi z praktyki.

• 20% nabywa się podczas spotkań interpersonalnych w środowisku trenerskim.

• 10% to wiedza nabyta podczas kształcenia i na konferencjach dokształcających.

Steve McQuaid - Kierownik ds. kształcenia i rozwoju trenerów sports coach UK


Alojzy Świderek

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem video.

Oceń artykuł:
 • 2.43 z 5 gwiazdek
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Średnia ocena: 2.43
Artykuły mogą być komentowane tylko i wyłącznie przez zalogowanych użytkowników.
Jeżeli nie posiadasz konta w naszej Akademii - założ je już dziś.

 • a gdzie i kiedy mozna zdawac ten egzamin na trenera?
  Napisany 02-03-2015,9:43 przez Rafał Justynowicz
 • Również chciałbym spytać, czy w małopolsce jest w najbliższych miesiącach planowany taki kurs?
  Napisany 02-03-2015,2:56 przez Piotrek Wątorek
 • Kiedy ruszą nowe kursy na instruktora?
  Napisany 01-03-2015,18:29 przez Daniel OJCIEC